torsdag 6 december 2012

Alliance Oil och dess preferensaktie


Detta inlägg kommer behandla Alliance Oil och dess preferensaktie. Inlägget kommer bestå av tre delar, en företagsanalys av Alliance Oil, en kort beskrivning av vad preferensaktier är för något samt vad man sannolikt kan förvänta sig vid köp av Alliance Oils preferensaktier (teckningsperiod: 3-14 december 2012).

Företagsanalys Alliance Oil
Alliance Oil Company (”Alliance Oil”) är ett oljebolag verksamt i Kazakstan och Ryssland. Affärsidén är i korthet att producera olja, utveckla oljefält och prospekta för olja.


Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
 • Finanserna är inte Graham-starka. Balanslikviditeten (2011 års årsredovisning) uppgick till 1,80, vilket i sig inte är dåligt. Då de långfristiga skulderna uppgick till $ 1,73 miljarder, blir rörelsekapital subtraherat med långfristiga skulder $ -1,33 miljarder, vilket verkligen inte är bra. I analys publicerad på placera.nu skrivs ”vi ser inget oroväckande i skuldsättningsgraden”. Till skillnad från den analysförfattaren ser jag mycket allvarligt på skuldsättningsgraden och då i synnerhet att skulderna ökar. Att de långfristiga skulderna ökade med $ 0,6 miljarder från 2010 till 2011 bör tas på allvar, i synnerhet då de långfristiga skulderna numera överstiger börsvärdet.
 • Från 2007, vilket är så långt jag tillbaka jag analyserat, har bolaget redovisat bokföringsmässig vinst. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgick till 44,22 procent de senaste tre åren och 36,58 procent de senaste fyra åren.
 • Bolaget delar inte ut några pengar.
 • BNP Paribas (SUISSE) S.A., W8IMY innehar 23,5 procent och Alliance Group OJSC innehar 18,0 procent av aktiekapital och röster. I skiktet 0,9 till 3,9 procent av aktiekapital och röster återfinnes i allt väsentligt diverse fonder och institutionellt ägande.
 • Av vad jag kan urskilja utgörs ledningen av fem ryska medborgare som samtliga saknar direktägande i bolaget. Styrelseledamot tillika verkställande direktör Arsen E Idrisov uppges dock äga 5 procent av Alliance Group OJSC som i sin tur äger 18,0 procent av Alliance Oil, innebärande att han indirekt äger 0,9 procent av Alliance Oil.
 • ROE uppgick under 2007-2008 till 4-5 procent. 2009-2011 är en annan historia då genomsnittet uppgick till runt 16-17 procent (vilket sannolikt har att göra med övergången från West Siberian Resources till Alliance Oil, jag har dock ej fördjupat mig i detta).
Såhär långt ser Alliance Oil inte så farligt ut. Sammantaget ett högbelånat och riktigt snabbväxande bolag som dock inte delar ut några pengar. Jag har lite svårt att få grepp om ägandet men spontant är ägarbilden inte vad jag kallar ”gynnsam ägarbild”. Att ledningen i allt väsentligt saknar aktier i bolaget känns oroväckande då det tenderar till kortsiktighet i beslut och tjänstemannastyre.

När man analyserar kassaflödet ger dock Alliance Oil en helt annan bild, bolaget mår verkligen inte bra. Genomsnittlig CAPEX under perioden 2007-2011 uppgår till 120 procent av OCF, vilket gör att OE naturligtvis blir negativ. 2011 redovisade bolaget en vinst om $ 1,74 per aktie. Jag får dock OE under samma tid till $ -1,93 per aktie. Vid nuvarande växelkurs USD/SEK 6,60 innebär detta i klartext att bolaget 2011 redovisat en bokföringsmässig vinst om 11,48 kr per aktie, medan den ”verkliga vinsten” (förlusten) uppgick till -12,74 kr per aktie. Anledningen till att bolaget inte delar ut några pengar beror således på att man inte kan dela ut några pengar eftersom bolaget inte genererar något kassaflöde att dela ut. Det är även därför lånen ökar; likviditet (lån) behöver skjutas till för att driva verksamheten. Det bör i sammanhanget nämnas att 2011 inte är en isolerad händelse; 2008 och 2010 är samma visa – stora underskott som kräver extern finansiering. 2012 kommer sannolikt präglas av ytterligare ett stort underskott.

Alliance Oil är ett skolboksexempel varför det är enormt viktigt att analysera kassaflödet och att bilda sig en egen uppfattning angående om vinsten stöds av kassaflödet samt om eventuella utdelningar är långsiktigt hållbara (om bolaget har en sund utdelningspolicy).

Om preferensaktier (i korthet)
Preferensaktier är egentligen en gammal företeelse som är väldigt ovanlig i Sverige (betydligt vanligare i USA). Preferensaktier är en finansieringsform som enklast kan beskrivas som en blandning av aktier och lån. Som namnet föreslår är det en aktie (ingår i bolagets egna kapital) men till skillnad från vanliga aktier (som egentligen heter stamaktier) ger preferensaktierna oftast inte fullt deltagande i bolagets vinster då utdelningsnivån är fast och på förhand bestämd.

Vad innebär vad jag precis skrev? Man investerar vanligen i bolag med förhoppningen att intjäningsförmågan över tid skall öka samt att ägarna skall få del av den ökade intjäningsförmågan genom ökad utdelning. Preferensaktiernas utdelningsnivå är dock fast och redan på förhand bestämd varför man som preferensaktieägare således inte får ta del av eventuella framtida ökade utdelningar (som stamaktieägarna får ta del av). På detta sätt liknar preferensaktier obligationer mer än ”vanliga” aktier.

Generellt sett följer preferensaktier följande mönster. Det finns någon form av löfte om fast utdelning (aktieutdelningsnivån är på förhand bestämd), men någon garanti att erhålla denna utdelning kan inte ges. Rätten att erhålla ett på förhand fastställt belopp om bolaget likvideras (man ”får betalt” efter vanliga långivare, men före stamaktieägare). Preferensaktier ger ofta rösträtt.

Om man önskar mer information om preferensaktier i det enskilda fallet får man vackert läsa prospektet i det enskilda fallet.

Som jag skrev ovan finns dock ingen garanti för att utdelning skall utgå. Det beror på att beslut om aktieutdelning fattas av stämman och inte av styrelsen. Om stämman beslutar att utdelning inte skall utgå, utgår ingen utdelning. Preferensaktier har dock, som namnet föreslår, företräde (före stamaktierna) till utdelning. Om stamaktierna får utdelning får preferensaktierna således garanterat utdelning. Om stamaktierna blir utan utdelning kan även preferensaktierna bli utan utdelning, även om det inte nödvändigtvis behöver bli så.

I och med den begränsade uppsidan i preferensaktier (obligationsliknande värdepapper med begränsat deltagande i framtida vinster) är det extra viktigt att begränsa sin nedsida (man vill inte gärna ta en stor risk för att kunna erhålla en liten vinst).

För att begränsa nedsidan ska man som investerare således försäkra sig att man köper preferensaktier i bolag med stabila, jämna och långsiktigt hållbara kassaflöden samt gärna med tillräcklig räntetäckningsgrad.

Detta borde vara tillräckligt om preferensaktier för att nu övergå till Alliance Oils preferensaktier.

Alliance Oils preferensaktie
Antingen kommer Alliance Oils preferensaktier bli en mycket bra affär med 10-12 procents årlig direktavkastning som utbetalas i all evighet. Eller så kommer investeringen sluta i finansiell förödelse. Jag lutar åt det sistnämnda. Varför?

Jo, som jag beskrev ovan redovisar bolaget en bokföringsmässig vinst, medan bolaget egentligen (”kassaflödesmässigt”) gör årliga underskott. Alliance Oil genererar således, på egen hand, inget fritt kassaflöde som kan delas ut till ägarna. Vad ska man då dela ut? Lån? Uppta nya lån för att dela ut dessa pengar för att sedan åter ingen uppta nya lån..?

De ”nya pengarna” kommer förr eller senare ta slut och då sitter stämman och ska besluta om utdelning. Eftersom det inte finns medel att utbetala spelar det ingen roll vilket beslut stämman fattar, för det finns helt enkelt inga medel att utbetala.

Då sitter man där som investerare med sina preferensaktier som inte ger utdelning och som man dessutom betalt 5-6 gånger mer för än vad motsvarande mängd stamaktier skulle kostat (jämför föreslagen preferensaktiekurs om 250-300kr med dagens stamaktiekurs runt 50kr).

I realiteten skulle jag gissa att preferensaktieägarna får en vända med utdelning, men sedan är sannolikt det roliga slut.

Varför emitterar Alliance Oil preferensaktier om det nu verkar vara en mindre lukrativ investering för deltagande investerare?
 • Bolaget är i stort behov av kassaflöde för att kunna driva sin (förlustbringande) verksamhet vidare och gissningsvis har långivande banker fått nog alternativt att bristningsgränsen närmar sig.
 • Den högbelånade balansräkningen behöver ett ansiktslyft.
 • För den ”tjänstemannastyrande” styrelsen är preferensaktier sannolikt mycket goda nyheter. Styrelsens årliga bonus baseras på ”utfall enligt ett flertal nyckeltal” varav ett nyckeltal med hög sannolikhet är bokföringsmässig vinst. På vanliga banklån löper räntekostnader vilka belastar resultatet (räntekostnad leder till lägre resultat) medan eventuell utdelning till preferensaktieägare inte belastar resultatet. Som extern finansiering är preferensaktier således att föredra för styrelsen eftersom vinsten (och därmed sannolikt även bonusen) bli högre.

Detta blev ett långt inlägg, men kort sammanfattat: Alliance Oil är ett bolag jag personligen aldrig skulle investera i och dess preferensaktier kommer med hög sannolikhet att sluta med ekonomisk förödelse för investerarna.

44 kommentarer:

 1. Bra inlägg, ytterligare en träffsäker analys.

  SvaraRadera
 2. Det verkar vara på modet att släppa värdepapper som har rykte om sig att vara säkrare än stamaktier.

  Usch...

  SvaraRadera
 3. Tackar. Ja, preferensaktier är lite i ropet just nu. En intelligent investerare som förstår vad han/hon ger sig in på skulle i min mening dock aldrig köpa Alliance Oils preferensaktier.

  SvaraRadera
 4. Bra skrivit men jag kan inte hålla med dig. Alliance Oil:s oljeproduktion är per månad nästa lika mycket som WSIB:s var för helåret 2005 samt att man idag har 200 bensinstationer med leveranser från sitt eget raffinaderi. Man skaffar kontinuerligt nya licenser. Man bygger pipelines som när dessa är klara kommer att minska på transportkostnaderna. Man har egna tåg osv. Kan man få upp produktionen på Kolvinskifältet till dom nivåer som man tidigare har nämnt så kommer dina siffror att genomgå en radikal förändring. Jag tror inte att större investerare skulle hoppa på tåget utan att granska årsredovisningar. Ej heller skulle Repsol finnas med.
  Jag vill ge företaget några år till av expansion innan jag dömer ut dom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte dömt ut bolaget. Precis som jag skrev till 4020 ovan, pekar jag på att nuvarande och historiskt kassaflöde är otillräckligt (då inget fritt kassaflöde genereras åt ägarna) och att detta (som det ser ut idag) inte vådar gott för preferensaktieägare.

   Om man däremot är mer spekulativt lagd än mig och tror att bolaget kan få ordning på kassaflödet framöver så finns det en enorm uppsida i aktien från dagens nivåer. Man måste dock vara medveten om riskerna som köp idag medför.

   Radera
 5. Jag, precis som Du, pekar egentligen på att nuvarande och historiska kassaflödesnivåer är och har varit otillräckliga då bolaget för närvarande inte genererar fritt kassaflöde åt ägarna.

  Om man är mer spekulativt lagt än oss, ska man dock inte sticka under stolen med att bolaget växer så det knakar (genom belåning) och OM bolget skulle få ordning på kassaflödet framöver finns en rejäl uppsida i aktien. Men, i vart fall av mina definitioner, vore ett köp i dagens läge snarare spekulation än investering. Det är dock inget fel i att spekulera, men man måste vara medveten om riskerna.

  SvaraRadera
 6. Jag kan inte avgöra hur sannolikt det är, men det är möjligt.

  Å ja, sådana freågeställningar är intressanta att fundera kring! =)

  SvaraRadera
 7. Kära analysmästare...jag tycker att du och "40%" ska gå hem och lära er skillnaden mellan en kostad och en nyinvestering, kom sedan tillbaka och börja skriv här på nätet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker inte om tonen i Din kommentar, men jag publicerar och besvarar den ändå.

   Såvitt jag förstår menar Du att jag (och 4020) missförstått skillnaden mellan en kostnad och en utbetalning (kassaflödet) som hör till investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen. Jag ska försöka förklara skillnaden för Dig.

   Till att börja med måste man förstå att begreppet (bokföringsmässig) vinst som återfinns i resultaträkningen är ett odugligt mått för att mäta hur mycket "aktieägarvärde" som skapas. Aktieägarvärde är vad man som investerare ska bryr sig om. Resultatet är egentligen endast en siffra som framtagits för att staten genom skatteverket skall veta hur mycket skatt bolaget skall erlägga, inte hur mycket värde som skapats för aktieägarna.

   Åter till aktieägarvärde. Som huvudregel är en grundförutsättning för att värde för ägarna skall skapas att den operationella verksamheten går bra, att det operationella kassaflödet (OCF) är positivt. Som parentes kan jag säga att Alliance Oils OCF är positivt och även stadigt ökande, vilket är bra. Man kan säga att den operationella verksamheten är var kassaflöde (enligt huvudregeln) skapas, sedan ska kassaflödet rinna genom investeringsverksamheten och sist finansieringsverksamheten. I slutändan är det förhoppningsvis ett positivt belopp kvar som kan tillfalla ägarna. Detta belopp kan t.ex. användas för att avbetala lån, delas ut till ägarna, återköpa aktier eller läggas på hög. Men innan man kommer hit ner ska kassaflödet som sagt genom investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Investeringsverksamheten avser investeringar som behövs för att bolaget skall försvara sin nuvarande konkurrenssituation och för att fortsätta växa. Finansieringsverksamheten avser bl.a. utbetalning av kostnadsränta m.m.

   Vad min kritik riktar sig mot är att Alliance Oil idag, men även sedan 2007 vilket är så långt tillbaka som jag analyserat, investerar såpass mycket i verksamheten (jmf investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen) att det inte blir något kassaflöde över till ägarna. Ekvationen är inte ens i närheten av att gå ihop varför fler och större lån behöver upptas samt att nyemission efter nyemission behöver genomföras. Detta leder även till enorma räntekostnader till kreditinstitut samt att balansräkningen ser allt annat än hälsosam ut. Som jag skrev i inlägget leder det sagda vidare till att köp av preferenskatier under nu rådande omständigheter är MYCKET riskfyllt.

   Jag har dock ingen uppfattning om vad som kommer hända med Alliance Oil om ett, tre eller fem år. Om man tror att bolaget på sikt kan banta investeringsverksamheten och därmed generera positivt kassaflöde för ägarna så finns det en enorm uppsida i aktien; däremot som det ser ut idag och som det sett ut hittills är verksamheten förlustbringande för ägarna.

   Radera
  2. Men herregud...vad pratar du om? Så länge både bruttovinst och nettovinst hela tiden ökar behöver man inte skära ned på några investeringar. Det är ju dessa investeringar som MÖJLIGGÖR vinstökningarna! Förstår du inte detta? Utan investeringar, ingen expansion. De "enorma räntekostnaderna" ingår ju i resultaträkningen...som visar på ökande vinster. Man har ju från ledningens sida hela tiden klart sagt att man vill prioritera tillväxt före utdelning. Den som vill ha aktieudelningar ska inte köpa denna aktie, då ska du köpa SCA eller Volvo. Du får det att låta som om alla investeringar som plöjs ned i det nya raffet och i nya olje- o gasfält skulle vara bortkastade. Tror du att det är jubelidioter som styr företaget? Allt detta kommer ju att öka intäkterna i framtiden, förstår du inte det? Det är väl tusengånger bättre med en aktiv företagsledning som satsar framåt än ett tråkigt svenskt bolag som står och stampar på samma fläck år efter år och där inget händer. Olja och gas är säkra branscher eftersom det råder energibrist i världen. Kolvinskoye vart tydligen ett fiasko men det är bara att ta nya tag och satsa vidare!

   Radera
  3. Oj, det var många "förstår du inte det".

   Jag är helt med på att investeringarna driver vinstökningen. Du kan dock inte sätta likhetstecken mellan mellan (bokföringsmässig) vinst och värde för aktieägarna. Jag tror jag måste skriva ett inlägg om detta, för det verkar vara en vanlig missuppfattning. Just nu nöjer jag mig dock med att hänvisa till 1986 års brev till aktieägarna: http://www.berkshirehathaway.com/letters/1986.html. Läs "brevet", kan komma att bli en ögonöppnare för Dig.

   Ledningen är sannolikt inga idioter. Den vill, precis som Du, tjäna pengar - detta görs dock på olika sätt. Då ledningen (i allt väsentligt) saknar ägande i bolaget har den och Du som aktieägare olika mål. Ledningen tjänar sina pengar på att maximera sin bonus vilket sannolikt görs genom att öka EBITDA och bokföringsmässig vinst, inte att generera faktiskt värde för aktieägarna - och ja, det finns en skillnad.

   Radera
 8. hej

  jag tycker att du har många fel i din analys och dra slutsatser som i slut enden blir felaktiga.

  Jag kunde svara på en del men pga att du censurer din egen blogg då det är ingen ide att göra det därför jag vill inte vara beroende av dig om det pågå en debbat här.
  På detta sätt du har fel inställning.
  Jag har själv en egen blogg och alla kan reagera där om dem vill utan att kräva nåt säkerhets frågor och mitt "godkännade".

  mvh
  Lala
  ps! du har fått från mig lite gratis reklam på avanza när jag sågade din inlägg pga av din slutsat är baserat på fakta fel

  Lev gott

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har tidigare fått några "tråkiga kommentarer" som inte gör någon glad att läsa varför jag numera använder mig av kommentarsgranskning. Det har inget med censur att göra, så länge kommentarerna är någorlunda konstruktiva och inte endast innehåller "tråkigheter" och personangrepp kommer kommentarerna att publiceras.

   Om Du hittar fakta- eller tankefel är Du mer än välkommen att påpeka det och anföra Din syn på saken, det är trots allt vad kommentarerna är till för.

   Radera
 9. Trevlig læsning.

  Det er nyttigt att folk skriver dessa tydliga texter om bolag som Alliance Oil. De allra flesta borde kunna erkænna att det ær betydligt nærmare spekulation æn investering, om man antar att dom kænner till meningen.

  Måste också sæga att det ær vældigt underhållande att man næstan kan se/kænna hur blodet rusar hos de, møjligen pga raseriet, analfabeta førsvararna av Alliance Oil som investeringsobjekt. Med dessa kænslor førstår jag varfør folk sæljer aktier vid fruktansvært dåliga tidpunkter, sjælv skulle jag antagligen nøja mig med bankrænta om jag hade så mycket emotionell stress pga aktierna.

  Hur som helst, Keep it up!

  Mvh
  Richard

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar, tackar. Jo, aktier har under alla tider visat sig röra upp starka känslor hos människor - det är, i vart fall, delvis därför Graham fortfarande är aktuell. Det finns ingen anledning att bli arg på en aktie, aktien vet inte att du äger den.

   Radera
 10. Bra och intressant. I många punkter håller jag med. Själv äger jag en del, rent spekulativt. Dock har detta varit en usel strategi så här långt. Ligger ca 30% back. Detta med preferensaktiwerna ger det tyvärr en mer negativ bild enligt min mening...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar. Som Alliance Oil ser ut idag är det i min mening ett spekulativt innehav. För helt ärligt, bolaget ser inte speciellt välmående ut för närvarande.

   Det är dock inget fel med att spekulera, men man måste som sagt vara medveten om riskerna och acceptera att varje investerad krona i bolaget kan försvinna.

   Om man däremot är är lite mer riskvillig och tror att ledningen på sikt kan få ordning på kassaflödet finns det en enorm uppsida i aktien. Personligen skulle jag dock inte satsa mina pengar på det, men det beslutet är upp till var och en att fatta.

   Radera
 11. Kan du förklara 551 miljoner i kassaflöde, rekord för bolaget, oljedepåer för ca150 miljarder, och kahbarovsk raffinaderiet som snart är uppe i ATH i produktion,starka synergier med järnvägstransport 2013...Alliance har varit inne i en tung investeringsperiod, men det kommer avta markant 2014...tycker du har helt fel.

  SvaraRadera
 12. Det är helt ok att tycka att jag har fel =).

  Om vi börjar med vad Du skrivit. Det är sant att Alliance Oil under de nio första månaderna 2012 genererat ett operationellt kassaflöde, OCF, om MUSD 551,8. Som tilläggsnotering kan jag även säga att bolaget genererade MUSD 694,7 under 2011 och säkert kommer komma upp i MUSD 750 under 2012. Imponerande ökning, bara mellan 2010 och 2011 ökade OCF med nästan 57 procent.

  Det är även sant att det händer ett flertal spännande saker i bolaget; massvis med inköp, investeringar, licensköp m.m. vilket säkerligen kommer innebära synnergieffekter för bolaget. Jag är helt med Dig såhär långt.

  Jag håller även med om att bolaget är i en tung investeringsperiod "just nu". Bolaget investerar verkligen massvis, t.o.m. betydligt mer än vad bolaget egentligen har råd att göra (varför lån ökar och nyemissioner behövs). Om vi tittar på 2011 så generades som sagt OCF om MUSD 694,7, men investeringarna under samma tidsperiod uppgick till MUSD 1025,1 (47,6 procent mer än OCF). Om man analyserar kassaflödet så är detta förfarande dock inget nytt, det har sett ut såhär sedan 2007 (vilket är så långt tillbaka som jag orkat analysera). Tittar man längre tillbaka på West Siberian Resources skulle det inte förvåna mig om samma mönster även återfinnes där.

  Under 2007-2011 har bolaget visat en imponerade vinstökning, dvs bokföringsmässig vinst. Ser man till s.k. "Owner Earnings", alltså att man analyserar kassaflödet, ser man dock snabbt att under tiden bolaget visat bokföringsmässig vinst har detta samtidigt inneburit ackumulerade förluster för ägarna (vilket även reflekteras i den mer eller mindre ständigt sjunkande aktiekursen).

  Jag har i min analys ovan pekat på i huvudsak två saker: 1) Alliance Oil är idag inget välmående bolag och har ej heller varit det de senaste fem åren, och 2) med anledning av det otillräckliga kassaflödet kommer preferensaktierna sannolikt att leda till ekonomisk förödelse för investerarna.

  Vad som kommer hända framöver har jag ingen uppfattning om, jag har helt ärligt ingen aning vad som kommer hända. Om man tror att Alliance Oil kommer fortsätta på samma sätt som bolaget gjort de senaste fem åren (sannolikt ännu längre tillbaka om man räknar med gamla West Siberian Resources) så bör man sälja allt snarast möjligt.

  Om man däremot är mer spekulativt lagd och tror att investeringsbehovet på sikt kommer avta och tror att ledningen kommer reda ut kassaflödesproblematiken, dvs att bolaget börjar generera fritt kassaflöde som faktiskt kan komma ägarna till nytta, så ska man däremot absolut inte sälja. Reder ledningen ut kassaflödesproblematiken finns det en enorm potential i aktien.

  Att hoppas på detta är i min mening dock snarare spekulation än investering och bör ses som ett högriskprojekt. Jag skulle själv aldrig investera i Alliance Oil, men det beslutet är upp till var och en att fatta.

  SvaraRadera
 13. Spelar du på V75 för 1 000:- i veckan kan du väl lägga 50 000:- på Alliance aktien istället för att tippa på hästarna under ett år.

  Intressant att kommentatorerna är så oerhört måna om att sprida att det verkligen inte är något som helst fel på Alliance oil, siffrorna som du anger stämmer visserligen men, men, men på något sätt stämmer det iallafall inte för bolaget är spännande! Mycket mer spännande än alla andra bolag!
  Att hoppa från flygplan är också spännande, kanske mindre spännande om man har fallskärm?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Siffrorna stämmer, de är hämtade direkt ur AOILs årsredovisningar.

   Att se att AOIL har problem med kassaflödet är inte speciellt svårt och att se att det alltid varit så är inte heller speciellt svårt. Vad som händer framöver vet jag inte. Vänder det så finns det en enorm uppsida i aktien, vänder det inte så kommer det fortsätta ner. Det är upp till var och en att besluta hur de skall investera sina pengar.

   Visst är AOIL spännande, det är nog det enda bolaget på large cap som kan få sin kurs dubblerad över en handelsdag. Bolaget hör också till ett av de få som kan få sin kurs halverad under en handelsdag... på detta sätt blir bolaget mer spännande än t.ex. stabila och välskötta HM som inte beter sig på detta vis.

   Radera
 14. Fattar inte riktigt hur de kan gå med vinst och investera så mycket som de nu gör? Investeringar ingår ju också i resultatrapporten. Eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, investeringarna ingår i resultatrapporten, men inte hela samtidigt.

   Tänk Dig ett hypotetiskt företag som investerar MUSD 1000 i nya maskiner. Maskinerna förväntas ha en livslängd om 10 år. Maskinerna köps av enkelhetsskäl kontant. Då sker en utbetalning om MUSD 1000, vilken syns i kassaflödesanalysen eftersom pengar lämnar företaget. Eftersom maskinerna förväntas ha en ekonomisk livslängd om 10 år tas dock endast MUSD 1000/10=100 upp som kostnad i resultaträkningen under ifrågavarande år.

   Radera
 15. Håll dig du borta från denna tillväxtraket, som ska öka sin olje- o gasproduktion med tvåsiffriga tal de närmsta åren! Satsa på stillastående svenska bolag med säker utdelning och med 0 kr i nyinvesteringar! Lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kommer med all säkerhet hålla mig borta.

   Stillastående bolag? Vem har sagt att jag investerar i bolag med 0 procent EPS-tillväxt? Samtliga bolag jag har i min portfölj är mycket välskötta sådana, med potential om vinsttillväxt om i vart fall tio procent per år, med stabila och långsiktigt hållbara kassaflöden m.m.

   Den stora skillnaden är jag investerar i bolag för vad bolagen är idag, inte vad jag hoppas att de kan vara om 3-5 år.

   Radera
 16. Oavsett om dina siffror stämmer eller ej gav det mig mer på fötterna gällande företaget. Dock lär man sig minst lika mycket på de följande diskussionerna. Härligt att se att du svarar även de oförskämda med vänlig och god ton! Det är viktigt att ta med dessa samt besvara de på ett sådan proffisionell sätt du gör. Du förklarar din syn utan att behöva trycka ner andras resonemang. Keep it up!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror mina siffror och resonemang hänger ihop, det finns lite baktanke bakom inlägget.

   Ja, de efterföljande diskussionerna är väldigt givande. Ibland kan man bli upplyst om sådant man inte kände till, eller så kan det ske vissa förtydliganden.

   Målsättningen är att alla kommenterer ska publiceras och besvaras, sedan går det av olika skäl tyvärr inte alltid att genomföra.

   Tack, tack. Jag kommer köra på =).

   Radera
 17. Ska bli underbart att se när du har rätt (uppenbart för de flesta) och kursen dyker under de närmaste åren. Folk verkar lida av confirmation bias och förnekar alla siffror. Släng in lite belåning på detta också så svider det extra mycket och möjligtvis blir det en ny PA Resources, dvs förödande stor förlust för de flesta oljespeccare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vart kursen går har jag ingen uppfattnig om, men över tid brukar den följa fundamenta i bolaget - vilket för närvarande inte ser direkt lysande ut.

   Någon sorts bias verkar föreligga bland, i vart fall vissa, av AOILs investerare. Att bli arg på en analysförfattare för att denne ställer sig lite tveksam till ett bolags framtid verkar inte speciellt rationellt. Detta är dock inte en isolerad AOIL-händelse, det återfinnes lite varstans.

   Radera
 18. Inte roligt att läsa...

  SvaraRadera
 19. Visst är det lätt att döma ut företaget just efter de har misslyckats med Kolvan. Hade den investeringen fungerat som tänkt hade kassafödesanalysen kunnat accepteras även av dig.

  Faktum är att man trots detta monumentala misslyckande lyckats hålla uppe verksamheten så väl tyder väl på ett bra ledarskap med känsla för riskspridning. Även investeringen i gas tyder på att detta är en ledstjärna just nu.

  Visst kan man lasta ledningen för misslyckandet i Kolvan, men det finns alltid affärsrisker. Jämför med Lundins otaliga torra borrhål.

  Man hade två stora investeringsobjekt i sikte, Raffinaderiet och Kolvan. Ett föll, men att därigenom göra detta till ett skojarföretag är att gå för långt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte riktigt vad som krävs rent faktiskt för att bolaget ska börja generera fritt kassaflöde åt ägarna, men "rent finansiellt" (om man studerar kassaflödesanalysen) behöver OCF dubbleras alternativt att CAPEX halveras utan att det för den sakens skull går ut över OCF. Det är inget som görs i en handvändning.

   Radera
 20. Hej!

  För att ge en bild av vart pengarna gått så kopierar jag in text från delårsrapporten:

  "För att möta ökande efterfrågan på oljeprodukter i Fjärran Östern, har omfattningen av moderniseringen av raffinaderiet i Khabarovsk utökats. För närvarande beräknas mer än 95% av teknik- och upphandlingsarbeten samt 75% av konstruktionsarbeten för projektet vara slutförda. Mellan 2009 och 2012 har Khabarovskraffinaderiet satt 7 nya enheter i produktion och uppgraderat energiförsörjning, infrastruktur och logistik. Kapaciteten har utökats till 90 000 fat per dag."

  Alltså, investeringarna som gjorts de senaste åren börjar vara i sitt slutskede och då kommer kassaflödet att se annorlunda ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant läsning. Vi får, för investerarnas skull, hoppas att kassaflödet ändras till det bättre.

   Radera
 21. Underbart skriver A.V.I. Jag har själv bränt mig på Drax och West Siberian Resources, förhoppningar bara. Idag vet jag bättre, starkt kassaflöde och investeringar.

  Sen blir jag galen när jag ser hur ledningar skor sig så brutalt egoististk och skiter i oss aktieägare. Bara därför ska man skita i de bolagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar.

   Tråkigt att höra att Du förlorat pengar, får hoppas att den läropengen besparar Dig en större förlust som annars kanske kunde skett.

   Radera
 22. Med intäktsökningar på 10-50% de senaste åren och att ledningen själva säger att investeringarna sjunker med 30% nästa år så är väl en vändning inte så avlägsen som du antyder.

  En sak som jag har svårt att ta till mig är att bolagets "bevisade" oljereserver har under perioden ökat med 435 millioner barrels. Nu är värderingen av dessa tillgångar en konst i sig, men ett värde mellan 10- 60 dollar är inte orimligt. Så dessa investeringar har medfört ett mervärde på åtminstone 4,35 miljarder dollar under perioden. Dessa ökade tillgångar är ju mer eller mindre likvida och sätts till värdet 0 i en kassa födesanalys. Man kan väl inte använda den enkla kassaflödesmåttstocken för denna typ av företag så länge reserverna ökar så kraftigt. Hela läkemedels (ny)- och oljeexploaterings branschen döms ju ut med automatik
  R


  SvaraRadera
 23. Nu har vi facit. Alliance Oil ger ut nya preferensaktier. Du hade rätt i denna analys. Bra jobbat! Undra vad alla som var så förbannade på dig tidigare tänker idag. Ska dom köpa fler preferensaktier eller har dom lärt sig denna gången? För deras eget bästa så hoppas jag det.

  Tack för en bra blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. delar Lupe ut ngt till sina aktieägare ?

   Radera
  2. @Anonym1:
   Tack, alltid roligt att höra att bloggen är uppskattad.

   @Anonym2:
   Mig veterligen delar lupe inte ut pengar.

   Radera
  3. Sanningen börjar uppdagas: http://www.di.se/artiklar/2013/11/28/preferensaktieagarna-forlorar-kvarts-miljard/

   Radera

 24. Vad tycker du om AIOLs rapporterade och förbättrarde siffror igår?
  Jag förstod att man drog öronen åt sig pga ledningens prat om nya investeringar när raff. och pape-line snart år klara...

  /Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Trots att jag har semester just nu har jag fullt upp. I ärlighetens namn har jag inte hunnit genomgå en enda kvartals/halvårsrapport än. Jag har en hel del att ta igen. Jag får återkomma när jag hunnit läsa på.

   Radera