måndag 30 september 2013

Företagsanalys Nolato

Midcap-noterade Nolato är en underleverantör som erbjuder produkter och produktsystem baserade på polymera material såsom plast, silikon, gummi och TPE.

Bolaget har tre affärsområden att stå på vilka i runda slängar står för 1/3 vardera av omsättningen – Medical, Telecom och Industrial. Affärsområdena har från tid till annan lite varierande påverkan på resultatet. Medical tenderar till att vara någorlunda konjunkturokänslig medan Telecom och Industrial är mer konjunkturberoende.

Under lite ”sämre” år (t.ex. 2011) bär Medical upp ca hälften av Bolagets resultat. Det är en målsättning från Bolagets sida att Medical skall växa och framöver svara för närmare 40-50 procent av omsättning, jämfört med dagens ca 1/3. Medical prioriteras numera vid företagsförvärv.Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
  • Inga Graham-starka finanser. Balanslikviditet uppgående till 1,09 och rörelsekapital minus långfristiga skulder uppgående till -112 Mkr. Nettoskuld uppgående till 78 Mkr. Detta är baserat på 2012 års siffror.
  • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 17,95 procent de senaste tre åren, 6,14 procent de senaste fem åren och 1,58 procent de senaste sju åren.
  • Utdelningsstabilitet. Direktavkastningen brukar ligga strax över 6-7 procent.
  • Bolaget är familjeägt. Familjen Paulsson innehar ca 12,1 procent av kapitalet och drygt 20,7 procent av rösterna. Familjen Jorlén innehar ca 10,0 procent av kapitalet och drygt 24,6 procent av rösterna. Familjen Boström innehar ca 10,0 procent av kapitalet och drygt 19,6 procent av rösterna. Värt att nämna är också att Lannebo fonder innehar ca 10,7 procent av kapitalet och ca 5,5 procent av rösterna.
  • Samtliga ägarfamiljer är representerade i styrelsen. Det senaste året har insynspersoner, i allt väsentligt, ägnat sig åt att minska exponeringen mot Bolaget, se insynsregistret.
  • ROE runt 13-14 procent, CAPEX runt 40-45 procent och OE/E ligger strax över 1,1-1,2 (Bolaget tjänar således mer pengar ”kassaflödesmässigt” än vad som redovisas som bokföringsmässig vinst).

Avslutningsvis
Den finansiella ställningen är inte svag, men den är inte så stark som jag skulle önska. EPS-tillväxten för låg för min smak (man bör även här fästa uppmärksamhet vid att jämförelseåret 2012 var ett ”bra” år med ca 2,3 procentenheter högre ROE än genomsnitt, vilket kan ifrågasättas om det är en långsiktigt hållbar marginal, troligen inte). Vidare är CAPEX (40-45 procent) i min smak för högt. Att affärsområdet Telecom delvis är beroende av Nokia oroar mig en aning. Sammantaget ser Bolaget ganska välskött ut, men det är ingen pärla.

Långt mellan inläggen


Nu var det länge sedan jag publicerade ett nytt inlägg här på bloggen, på dagen tre månader för att vara exakt. Detta beror inte på dalande intresse utan endast att jag spenderat mycket tid och energi på karriären och att det då varken funnits tid eller energi till att författa några genomtänkta inlägg. Min förhoppning är att på sikt kunna ägna mer tid åt fundamentalanalys. Gissningsvis kommer jag dock även kommande månader att ha ”lite ont om tid”.

Det senaste tre månaderna har jag läst kvartalsrapporterna i de bolag jag äger (även om det inte blivit någon djupare analys), följt finansmedia, bloggar m.m. samt gjort mina månatliga inköp. Därutöver har jag analyserat några bolag med många intressanta insikter som följd. I kort har jag alltså hållit mig uppdaterad även om detta inte gjort avtryck i bloggen.

För att få lite liv i bloggen tänkte jag nu publicera en av de bolagsanalyser jag författat de senaste månaderna.