måndag 20 augusti 2012

ISK - Beskattning och utländsk källskatt


Detta inlägg kommer behandla beskattning av ISK och avdrag för utländsk källskatt. Jag vet att andra bloggare skrivit om beskattning av ISK tidigare. Jag hoppas dock att detta inlägg skall bli mer uttömmande och därigenom klargöra diverse oklarheter.

I detta inlägg förutsätter jag att Du som läsare redan känner till vad investeringssparkonto, ISK, är för något, varför jag inte kommer behandla det här. Om Du mot förmodan inte känner till vad ISK är för något, föreslår jag att Du läser om ISK på skatteverkets webbplats. Vidare förutsätter jag att Du besitter grundläggande kunskaper om svensk beskattningsrätt.

Skatten på ISK beräknas utifrån ett s.k. kapitalunderlag, vilket beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av 1) värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal, 2) belopp som betalats in till ISK under året, 3) värdet av finansiella instrument som förs över till ISK av kontoinnehavaren under året och 4) värdet av finansiella instrument som förs över från någon annans ISK under året. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som är statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret (30 november 2011 = 1,65 %). Resultatet blir den beräknade schablonintäkten.

Beakta skatteverkets exempel så blir ovanstående troligen mer konkret. Du öppnar ISK under Q1 2012. Du betalar in 40 000 kr under Q1 och ytterligare 20 000 kr under Q3. Under året stiger värdet på tillgångarna med cirka 10 procent (utöver gjora instättningar).

Värdet vid ingången av Q1     -      
Värdet vid ingången av Q2     41 000 kr (inkl. inbetalning)
Värdet vid ingången av Q3     43 000 kr
Värdet vid ingången av Q4     65 000 kr (inkl. inbetalning)
Insättning under året             60 000 kr
Summa                             209 000 kr

209 000 / 4 = 52 250 kr
52 250 kr x 1,65 % = 862 kr

I ovanstående exempel är 862 kr den beräknade schablonintäkten. Schablonintäkten behöver man inte beräkna själv. "Banken" (i mitt fall Avanza) beräknar schablonintäkten och skickar kontrolluppgift till skatteverket. Schablonintäkten kommer finnas förtryckt i deklarationen och kommer tas upp som inkomst av kapital. På denna inkomst betalar man 30 procent skatt.

Schablonintäkten kan kvittas mot t.ex. en ränteutgift som redovisas i samma deklaration. Schablonintäkten ska tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital på samma sätt som t.ex. en ränteintäkt. Kan du inte kvitta den mot en ränteutgift kommer Du i stället att kunna kvitta schablonintäkten mot 70 % av en kapitalförlust på t.ex. aktier eller andra värdepapper.

Avräkning för utländsk skatt som betalts för utländska aktier som finns på ISK
Du kan få avräkning för utländsk skatt som Du betalt för utlänska aktier som finns i Din ISK (tanken var från början att man skulle behöva göra avdraget själv, avdraget sker dock automatiskt av skatteverket). Men Du kan inte få avräkning med större belopp än vad den svenska skatten blir på ISK. Överskjutande avräkningsbar skatt får avräknas under senare år. Notera också att om Du har underskott av kapital (i deklarationen) finns det en begränsning i avräkningsrätten för utländsk skatt, då är avdragsrätten begärnsad till 500 kr. I praktiken innebär det att för Dig som har bolån är avräkningsrätten för utländsk skatt begränsad till 500 kr. Om Du har underskott av kapital och Din utdelning från utländska aktier överstiger  500/0,15 = 3 333 kr är det således mer förmånligt att ha de utländska aktierna i KF än i ISK.

Beakta följande exempel. Du äger 20 stycken Apple-aktier. För enkelhetens skull köptes dessa den 3 januari 2012. Bortsett från detta köp har Du varken köpt eller sålt några Apple-aktier under året. Låt oss också anta fast växelkurs om USD/SEK 7 kr.

Apple delar ut $ 10,6 per aktie under 2012. 20 x 10,6 x 7 = 1 484 kr. Enligt Sveriges dubbelbeskattningsavtal med USA utgår 15 procent källskatt (lista över dubbelbeskattningsavtal). 1 484 x 0,15 = 222,60 kr. En parentes är att den faktiska utländska källskatten för Apples historiska utdelning av den 16 augusti 2012 var 2,67 kr per aktie (avrundat till två decimaler).

Jag vet inte hur det är med andra banker, men om Du (som jag) har Avanza kan man i transaktionshistoriken kontrollera exakt hur mycket utländsk källskatt som dragits.

I ovan nämnda exempel kan Du alltså få avräkning för utländsk källskatt om 222,60 kr från vad den svenska skatten blir på ISK. Om den svenska skatten för ISK är mindre än den utländska källskatten får överskjutande belopp avräknas under senare år.

Om Du hittar fel eller oklarheter ovan tar jag i vanlig ordning gladeligen emot feedback.


OBS! Ovanstående upplysningar används på egen risk.

fredag 17 augusti 2012

Kommentargranskning

På grund av destruktiva samt rentav oförskämda och provocerande kommentarer (vilket jag antar kommer från en och samma person) tvingas jag till att under en tid framöver använda mig av kommentargranskning, innebärande att jag måste godkänna kommentarer innan de publiceras. Min förhoppning är att inom sinom tid kunna återgå till att inte behöva använda kommentargranskning.

Det är inte tal om censur eller liknande, kommentarer som ifrågasätter mina resonemang, investeringar mm kommer självfallet att publiceras.

Jag hoppas att Du som läsare inte tar illa upp och fortsätter följa bloggen.

Fenix Outdoor Q2 2012


Fenix Outdoor redovisade igår sin Q2-rapport.

Andra kvartalet 2012-04-01 – 2012-06-30
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 363,1 (313,2) MSEK, en ökning med 16%.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 24,8 (24,1) MSEK, en ökning med 3%.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till 25,3 (26,2) MSEK, en minskning med 3%
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,37 (1,54) kronor.
Första halvåret 2012-01-01 – 2012-06-30
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 765,9 (644,8) MSEK, en ökning med 19%.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 77,7 (87,0) MSEK, en minskning med 11%.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till 75,7 (87,2) MSEK, en minskning med 13%
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 54,5 (64,5) MSEK, en minskning med 15%.
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,11 (4,86) kronor. 

Omsättning ökade med 122,1 MSEK till 755,6 (633,1). Retail bidrog med drygt halva ökningen genom högre försäljning inom Naturkompaniet och tillkommande omsättning från finska Partioaitta Oy (förvärvat i maj 2011).

Rörelseresultatet sjönk från 87,0 till 77,7 MSEK, vilket styrelsen förklarar med högre koncerngemensamma kostnader, där det bl.a. tagits kostnader hänförliga till utbyggnad och tillhörande inkörningsproblem avseende lagret i Holland. Under fjolåret gjorda satsningar på personal har också burits in i det nya året utan att ännu ge full effekt på försäljningen. Koncernen har dessutom kostnadsfört vissa större marknadssatsningar under det första halvåret.

Den finansiella situationen är fortsatt (mycket) stark, även om den försämrats marginellt. Kvoten omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder har t.ex. minskat från 3,51 till 2,91 och räntebärande kortfristiga skulderna har ökat med 65,1 MSEK.

Fenix Outdoor fortsätter växa vilket syns bl.a. genom att rörelseintäkterna det första halvåret ökat med 19 procent . Rörelsemarginalen fortsätter dock spöka p.g.a. högre koncerngemensamma kostnader. Jag sätter min tillit till att familjen Nordin fortsätter att satsa långsiktigt och att det kommer en "ketchupeffekt" tids nog.

Slutligen tänkte jag resonera lite kring Fenix Outdoors finansiella situation. 2011 var ett år som slog hårt mot konfektionsbranschen. Det var ett år då HMs vinst minskade med 15,3 procent och t.ex. KappAhl och RnB Retail tappade mycket stora delar av börsvärdet. Fenix Outdoor (vars vinst endast backade 0,8 procent) lämnade 2011, precis som andra bolag i "branschen", med hög lagernivå. Lagernivån är fortfarande hög, förnärvarande cirka 40 procent högre än motsvarande tid föregående år. Till poängen, trots att man lämnat ett svårt år bakom sig och har mer medel än vad man skulle önska uppbundet i lager, har Fenix Outdoor, tack vare sin starka finansiella ställning, kunnat fortsätta satsa långsiktigt. Detta är en styrka konservativt finansierade bolag har. Under "svåra tider" kan dessa bolag fortsätta satsa långsiktigt medan högbelånade bolag får kämpa för sin överlevnad med nyemissioner m.m.

Sammantaget ser Fenix Outdoor fortsatt stabilt ut.

Beijer Alma Q2 2012


Beijer Alma redovisade igår sin Q2-rapport.

Nettoomsättningen blev 731 Mkr (744) under kvartalet och 1 449 Mkr (1 465) under januari–juni. Resultatet efter finansnetto uppgick till 92,8 Mkr (123,1) under kvartalet och 190,8 Mkr (231,8) under januari–juni. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,25 kr (2,98) under kvartalet och 4,62 kr (5,58) under januari–juni.

Kassaflödet var fortsatt starkt. Exklusive företagsförvärv uppgick det till 73,4 Mkr (108,5) under kvartalet och 130,6 Mkr (117,9) under januari–juni. 

För den som tidigare missat det har  Lesjöfors förvärvat den tyska fjädertillverkaren Stumpp + Schüle GmbH.

Det är egentligen lite elakt att jämföra Beijer Alma med samma period förra året eftersom 2011 var ett rekordår för BA och därför att verkstad är svalare (i vart fall hittills) i år. Personligen hade jag nog förväntat mig en något starkare rapport även om jag anade att rapporten (p.g.a. avmattning inom traditionell verkstad) skulle vara sval. Den uppmärksamme läsaren anar nog att marginalen minskat, vilket är en korrekt iaktagelse. Marginalen sjönk från 17,0 till 13,2 procent. VD och koncernchef Bertil Persson förklarar att den vikande marginalen huvudsakligen beror på minskad faktureringsvolym, men även delvis ett resultat av den prispress som skett inom Lesjöfors chassifjäderverksamhet under det senaste året. 

Balansräkningen är fortsatt stark. Jämfört med Q1 ökade kvoten omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder från 1,81 till 1,92, omsättningstillgångar subtraherat med totala skulder ökade från 419 Mkr till 443 Mkr. Soliditeten ökade med 0,1 procent till 61,6 procent (61,5) jämfört med samma period förra året.

Det lär inte bli något rekordresultat för BA i år, men jag tycker det ser fortsatt stabilt ut och kursnedgångarna efter rapporten har öppnat för nya köplägen.

onsdag 8 augusti 2012

Företagsanalys Beijer Alma


Midcap-noterade Beijer Alma är en indurstrikoncern som äger, utvecklar och förvärvar små och medelstora industriföretag. Då bolaget uteslutande arbetar med onoterade bolag är bolaget per definition snarare ett private equity-bolag än ett traditionellt investmentbolag. Till skillnad från t.ex. Ratos utvecklas bolagen dock ej med sikte på kommande exit.

Beijer Almas ägande är aktivt och långsiktigt. Bolagen utvecklas som sagt inte med sikte på kommande exit; målet är istället att utveckla framgångsrika företag med hög tillväxt och god lönsamhet.

Dotterbolagen skall erbjuda ett högt kundvärde, vilket skapas av att sälja skräddarsydda nischprodukter (snarare än att massproducera standardiserade produkter). Marknaden ska vara global med internationell försäljning.

Man har idag tre dotterbolag: Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech.

Lesjöfors är en internationell fullsortimentslevarantör av industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget erbjuder både standard och specialtillverkade produkter. Lesjöfors har ledande positioner på Europamarknaden inom affärsområdena industrifjädrar, banddetaljer och chassifjädrar.

Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer kablar och kabelsystem för krävande applikationer. Företaget är en av de största aktörerna inom specialkabel i Europa. Bolaget arbetar inom följande affärsområden: radio frequency & communication, high specification products och engineered cable solutions.

Beijer Tech är specialicerat på industrihandel och representerar flera av världens ledande tillverkare. Företaget erbjuder produkter och lösningar, där kompetens och produkter kombineras på ett sätt som skapar värde för kunden. Beijer Tech har två affärsområden: flödesteknik/industrigummi och industriprodukter.


 Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och årsredovisningarna)
 • Graham-starka finanser. I 2011 års årsredovisning framgår att räntebärande skulder uppgick till 246,5 Mkr, vilket gav nettokassa om 22,5 Mkr (eller nettoskuldsättningsgrad om -1,5 procent). I Q1:an dippade omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder till 1,81. Jag bedömer dock fortfarande att den finansiella ställningen är stark.
 • Stabil verksamhet. Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 9,53 procent de senaste tre åren, 8,45 procent de senaste fem åren och 13,76 procent de senaste sju åren.
 • Utdelningsstabilitet. Direktavkastningen har legat mellan 4-9 procent, för närvarande 5 procent. Hög och relativt stabilt ökande utdelning.
 • Bolaget är familjeägt. Anders Wall med familj och bolag kontrollerar 11,7 procent av kapitalet och drygt 35,5 procent av rösterna. Då Anders Wall har kontroll över Kjell och Märta Beijers stiftelse samt Anders Walls stiftelser, har Anders Wall egen majoritet (över 50 procent av rösterna).
 • Både Anders Wall (ordf.) och Johan Wall (v.ordf.) sitter i styrelsen, vilket ger en viss garanti för att bolaget förblir fortsatt välskött. En parentes är, såvitt jag förstått, att Anders Wall i samband med krisåren 1987-1992 förlorade stora delar av sin förmögenhet bl.a. på grund av hög belåning. Jag förväntar mig därför att Beijer Alma även framöver kommer ha starka finanser.
 • ROE runt 21-23 procent, CAPEX runt 21-24 procent och OE/E ligger strax över 1 (faktiskt nästan 1,1 i genomsnitt de senaste tre åren).

Sammantaget är Beijer Alma vad jag skulle beskriva som ett wonderful company.